Vedtægter for foreningen Rend og Hop

§ 1
Foreningens navn er Idrætsforeningen Rend og Hop. Foreningens hjemsted er
Tønder Kommune. Foreningen er stiftet 18. juni 1997.


§ 2
Foreningens formål er at samle psykisk og fysisk udviklingshæmmede i et godt kammeratskab til udøvelse af idræt, og i det hele taget give medlemmerne et sundt, kulturelt og godt indhold.

§ 3
Foreningen er medlem af Dansk Handicap Idræts Forbund og DGI, Sønderjylland.

§ 4
Stk. 1. Som medlemmer, aktive som passive, kan optages enhver, når de vedkender sig  
           nærværende vedtægt.
Stk. 2. Indmeldelse skal ske på indmeldelsesblanket til foreningens sekretariat.
           Udmeldelse sker ved manglende kontingentbetaling samt ved skriftlig udmeldelse 
           af foreningen.
Stk. 3. Psykisk og fysisk udviklingshæmmede har fortrinsret med hensyn til brug af 
           idrætsfaciliteter.
Stk. 4. Aktive og passive medlemmer der er fyldt 15 år, samt forældre/værge til aktive
           medlemmer under 15 år,
           har stemmeret på generalforsamlingen.
Stk. 5. Foreningens bestyrelse kan udelukke et medlem, når der findes grund dertil.      
           Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende 
           generalforsamling.


§ 5
Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i
           marts/april måned og indkaldes skriftligt til medlemmerne med mindst 14 dages
           varsel.
Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i
           hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stk. 3. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal af
           fremmødte medlemmer.
           Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig flertal
           (over halvdelen af de afgivne gyldige stemmer – blanke stemmer tæller ikke med),
           dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter 2/3
           af de afgivne gyldige stemmer til forslaget.
Stk. 5. Der føres referat over vedtagne beslutninger. Referatet underskrives af
           dirigenten.


 § 6
Den ordinære generalforsamling afholdes efter følgende dagsorden:

1.    Velkomst og valg af ordstyrer og stemmetællere
2.    Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
3.    Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4.    Orientering om årets budget
5.    Behandling af forslag
6.    Valg af:  Bestyrelsesmedlemmer
                     2 suppleanter
                     1 revisor
7.    Valg af 4 aktive medlemmer til aktivitetsudvalget
8.    Eventuelt


§ 7
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder
           det  nødvendigt eller når mindst 25 medlemmer stiller skriftligt krav herom med
           forslag til dagsorden.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet
           herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær general-
           forsamling.


§ 8
Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på den ordinære 
           generalforsamling med 4 medlemmer i ulige år og 3 i lige år.
           Valgbare til bestyrelsen er passive medlemmer, der er fyldt 15 år samt
           forældre/værger til aktive medlemmer.
Stk. 2. Suppleanter vælges for l år ad gangen. Revisorer vælges for 2 år med l hvert år.
Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og
           fastsætter selv sin forretningsorden og fastsætter foreningens kontingent.
Stk. 4. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller
           pantsætning samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.
Stk. 5. Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer for
           forslaget.
Stk. 6. Der skrives referat over vedtagne beslutninger.


§ 9
Stk. 1. Der vælges 4 aktive medlemmer til et aktivitetsudvalg. 2 bestyrelsesmedlemmer er
           hhv. formand og sekretær for udvalget. Aktivitetsudvalget behandler emner af
           betydning for de aktive medlemmer i foreningen. De udtaler sig om emner, som
           bestyrelsen ønsker belyst og kommer med forslag til bestyrelsen. Aktivitets-
           udvalget tildeles desuden praktiske opgaver i forbindelse med arrangementer i
           foreningen.


§ 10
Stk. l.  Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de
           af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens
           respektive form.
Stk. 2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over  for
           foreningen ud over kontingentforpligtigelsen.
Stk. 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller
           udbytte af nogen art.


§ 11
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret og senest l. februar afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revision.
            

§ 12
Stk. 1. Beslutning om foreningens ophør, kan kun træffes på en, med det formål, særlig
           indkaldt generalforsamling. Vedtagelse sker med 2/3 majoritet af de afgivne
           gyldige stemmer.
Stk. 2. I tilfælde af foreningens ophør træffer generalforsamlingen beslutning om anven-
           delse af foreningens evt. formue, der dog under alle omstændigheder skal
           anvendes til almene formål indenfor idræt for psykisk og fysisk udviklings- 
           hæmmede.
Stk. 3. Foreningens bestyrelse kan ikke træde tilbage før afviklingen af formue m.m. er
           effektueret.

Rend og Hop | Udbjergvej 19, 6270 Tønder | Mail: rendoghop.toender@gmail.com | Mød os på facebook under idrætsforeningen rend og hop